Sofinanciranje

Rezultat iskanja slik za program razvoja podeželja

Informacije o sofinanciranju:

Naša kmetija je vključena v ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, iz katerih letno prejmemo sredstva za izvajanje le-teh:
  1. ukrep: Kmetijska-okoljska –podnebna plačila KOPOP, operacija Sadjarstvo izvajamo dva ukrepa: SAD_VABE: uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov in SAD_EKGN: to je gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi.

Cilji in rezultati teh ukrepov so, da čim manj posegamo v pestrost naravnega okolja, spodbujamo biološko raznolikost v nasadih, izvajamo alternativne postopke s pomočjo katerih se zmanjša vnos kemičnih snovi v nasad in okolico in na osnovi takega dela pridelamo neoporečno sadje visoke kakovosti.

  1. ukrep: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami OMD.

Kmetija sodi v območja z omejenimi dejavniki kmetovanja, kraška kmetija, s težjimi naravnimi pogoji kmetovanja. Cilji tega ukrepa je ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

3. investicija: Kmetija Marjan Uhan Rodine pri Trebnjem 25, 8210 Trebnje, MID: 100314543, je v let 2018 kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje naložbe iz Podukrepa 4.1.- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in prejela pozitivno odločbo. Tako je kmetija v letu 2019 povečala površino zasajeno z jagodami za 18 arov, ki jih bo pred mrazom zavarovala s pokrivko.  Prav tako se je v letu 2019 zasadil nov nasad orehov na površini 37 arov in nov nasad jablan na površini 95 arov. Nasad jablan se je v letu 2020 prekril s protitočno mrežo.

Cilji :

Cilj investicije je povečati nasade po količini in z odpornimi  sortami sadja. Nasad jablan bo zavarovan s protitočno mrežo, kar bo zagotavljalo varnost pred točo in poškodbami. Sorte jabolk pa so odporne na škrlup, kar omogoča manjšo uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Prav tako so v nasadu orehov priporočene, odporne sorte orehov. Nasad jagod se je povečal z odporno sorto clery, ki daje najboljše rezultate za gojenje na prostem. Ob morebiti napovedani pozebi, pa se bo prekrival z agricoverjem.

Pričakovani rezultati:

  • večja ponudba sadja po količini in kakovosti
  • imeti na voljo skozi celo sezono različno sadje, kar tudi kmetiji zagotavlja stabilnejši finančni položaj
  • zagotoviti potrošnikom sorte, ki so kakovostne in iskane, pridelane na okolju prijazen način, saj je kmetija v okoljskih programih:KOP-OP in v shemi Izbrana kakovost
  • z odpornejšimi sortami, protitočno mrežo in prekrivali pa manjša odvisnost od vremenskih ujm, kar zagotavlja kakovostnejši in stabilnejši pridelek